Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Quá trình phát triển

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA HỘI LHPN TỈNH QUẢNG NINH

   1. Đại Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa I:

Năm 1964 tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng, Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1964-1974) cũng đã được tổ chức cùng năm.

Đại hội đã bầu BCH gồm 27 ủy viên . BCH bầu ra 07 ủy viên BTV. Trong đó bà Vi Thị Ngọc Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh. Các bà Nguyễn Thị Tuyết, Lê Thị Thục và Sẩm Chúc Phoóng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa I với việc động viên các tầng lớp phụ nữ các dân tộc toàn tỉnh hăng hái hưởng ứng phong trào “Ba đảm đang” góp phần vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc đã viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của phụ nữ Vùng mỏ.
  2. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa II:

Ngày 19/12/1974 tại thị xã Hòn Gai (nay là thành phố Hạ Long) Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tiến hành Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 1974-1977). Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội khóa II là: Động viên phụ nữ thi đua xây dựng gia đình văn hóa mới phấn đấu trở thành “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ II bầu ra BCH gồm 33 đồng chí. Trong đó BTV 07 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Diễm được bầu là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Sẩm Chúc Phóong, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Mai Sen được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Được tiến hành trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, non sông quy về một mối. Tình hình cách mạng cả nước chuyển sang một giai đoạn mới: Tập trung sức người, sức của, khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng CNXH. Ở tỉnh ta cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc mỹ để lại hậu quả nặng nề cho sản xuất nhất là sản xuất than, điện và công tác giao thông vận tải. Đời sống của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng gặp nhiều khó khăn. Do vậy Đại hội phụ nữ tỉnh khóa II đã đề ra nhiệm vụ lúc này là tăng cường vận động phụ nữ các dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất. Từ vùng thấp đến vùng cao, từ vùng nông thôn đến đô thị, từ phụ nữ nông dân, tiểu thương xã viên đến nữ công nhân viên chức đều ra sức thi đua lao động sản xuất, tăng năng xuất lao động, tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa mới phấn đấu trở thành người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 3. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa III:

Đại hội diễn ra từ ngày 27 – 29/12/1977 tại thị xã Hòn Gai (nay là thành phố Hạ Long).

Đại hội lần thứ III bầu ra BCH gồm 35 đồng chí trong đó BTV 07 đồng chí. Bà Trịnh Thị Tính được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh. Các bà Sẩm Chúc Phóong, Đỗ Mai Sen và Nguyễn Thị Thanh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội nêu bật sự trưởng thành của phong trào phụ nữ tỉnh trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ và xây dựng CNXH ở Miền Bắc, cũng như những năm đầu đất nước thống nhất. Đại hội đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữ phong trào thi đua “Người phụ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; và cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa mới”. Phát huy tinh thần làm chủ tập thể của phụ nữ vươn lên với tình thần cách mạng tiến công; ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh mọi hoạt động xã hội, quản lý kinh tế-văn hóa và quản lý nhà nước. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tiết kiệm, nâng cao giác ngộ XHCN xây dựng người phụ nữ mới XHCN. Hướng dẫn phụ nữ xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa mới.
 4. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa IV:

Tháng 5/1981 Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV (nhiệm kỳ 1981 – 1987) khai mạc tại thị xã Hòn Gai (nay là thành phố Hạ Long). Nghị quyết Đại hội chỉ rõ nhiệm vụ của phụ nữ Quảng Ninh là “Phát huy cho được phong trào thi đua sôi nổi của mọi tầng lớp phụ nữ các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

BCH Hội phụ nữ khóa IV (nhiệm kỳ 1981-1987) gồm 38 đồng chí, BTV 12 đồng chí. Bà Trịnh Thị Tính tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (Năm 1986 bà Lê Thị Ngọt Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh). Các bà Nguyễn Thị Thanh Hòa và Đỗ Mai Sen được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

5. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa V:

Tháng 4/1987 tại thị xã Hòn Gai (nay là thành phố Hạ Long) Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tiến hành Đại hội phụ nữ tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 1987-1992). Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của phong trào phụ nữ tỉnh trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Đại hội khóa V (nhiệm kỳ 1987-1992) bầu 38 đồng chí trong BCH, 12 đồng chí trong BTV. Bà Lê Thị Ngọt được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Nguyễn Thị Thanh Hòa và Đỗ Mai Sen và Hà Minh Quyên được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
 6. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa VI: 

Tháng 4/1992 tại thành phố Hạ Long diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa VIĐại hội bầu BCH gồm 36 đồng chí, 12 đồng chí BTV. Bà Lê Thị Ngọt tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Hà Thị Quyên, Lê Thị Bích Hường và Hoàng Thị Pha được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI xác định mục tiêu của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 1992-1997 là Tiếp tục đẩy mạnh 2 cuộc vận động lớn do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, là: “Phụ  nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt” góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng bỏ học. Hai cuộc vận động này sau đổi là hai phong trào  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”.

7. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh Khóa VII:

Tháng 4/1997 tại thành phố Hạ Long diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa VII nhiệm kỳ (1997-2001).

Đại hội bầu BCH gồm 36 đồng chí, 12 đồng chí BTV. Bà Lê Thị Ngọt tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Hà Thị Quyên, Lê Thị Bích Hường và Hoàng Thị Pha được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 chương trình công tác trọng tâm, phấn đấu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ của phong trào phụ nữ tỉnh bước vào thế kỷ XXI.

          8. Đại hội Phụ nữ Quảng Ninh khóa VIII:

Tháng 12/2001 tại thành phố Hạ Long khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa VIII nhiệm kỳ (2001-2006).

Đại hội bầu BCH gồm : 37 đồng chí, 11đồng chí BTV.

Bà Lê Thị Bích Hường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Hà Thị Quyên và Hoàng Thị Pha được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

         9. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX:

Tháng 11/2006 tại thành phố Hạ Long diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa IX nhiệm kỳ (2006 -2011). Tham dự Đại hội có  250 đại biểu phụ nữ ưu tú đại diện cho gần 14 ngàn hội viên phụ nữ các dân tộc Quảng Ninh.

Đại hội bầu BCH gồm : 37 đồng chí, 11 đồng chí BTV.

Bà Hoàng Thị Pha được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Vũ Thị Liên Oanh, Vi Thị Ngọc Bích được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Năm 2009 Hội nghị giữa nhiệm kỳ đồng chí Vũ Thị Liên Oanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các đồng chí Trương Thị Toàn, Huỳnh Thị Mai Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Năm 2011 Hội nghị BCH lần thứ 15 bầu bổ sung đồng chí  Nguyễn Thị Vinh làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

         10. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ X:

Tháng 11/2011 tại thành phố Hạ Long diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa X nhiệm kỳ (2011 -2016). Tham dự Đại hội 260 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 231.406 phụ nữ toàn tỉnh về dự đại hội.

Đại hội bầu BCH gồm : 41 đồng chí, 14 đồng chí BTV.

Bà Vũ Thị Liên Oanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Trương Thị Toàn, Huỳnh Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Vinh và Nguyễn Vũ Thu Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

         11. Đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI:

Tháng 11/2016 tại thành phố Hạ Long diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa XI nhiệm kỳ (2016 -2021). Tham dự Đại hội 248 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 330.000 phụ nữ toàn tỉnh về dự đại hội.

Đại hội bầu BCH gồm : 39 đồng chí, 13 đồng chí BTV.

Bà Nguyễn Thị Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Đặng Thị Kim Chung, Vũ Thị Thanh Nhài được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

        12. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII:

Ngày 30/11/2021 tại thành phố Hạ Long, diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa XII nhiệm kỳ (2021 -2026). Tham dự Đại hội 245 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 270.000 phụ nữ toàn tỉnh về dự đại hội.

Đại hội bầu BCH gồm : 36 đồng chí, 11 đồng chí BTV.

Bà Nguyễn Thị Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Các bà Nguyễn Thị Kim Nhàn, Nguyễn Thị Thủy được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Tháng 4/2022 Bà Nguyễn Thị Vinh được điều chuyển công tác. Ngày 09/5/2022, Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa được bầu là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 2
Hôm qua: 25
Trong tuần: 158

Trong 30 ngày qua: 1038
Tổng truy cập: 952666

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.