Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Ban xây dựng tổ chức hội

I. Chức năng:

Nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các cấp trong tỉnh; Tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra theo Điều lệ Hội; Tham mưu công tác dân tộc tôn giáo.

II. Nhiệm vụ:

2.1  Công tác xây dựng tổ chức Hội

– Tham mưu Thường trực theo dõi, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan và hệ thống Hội; tham mưu Đảng đoàn trong việc xây dựng soạn thảo các quyết định của Đảng đoàn, Ban Thường vụ.

– Tham mưu công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, cập nhật theo dõi tình hình cán bộ Hội, hội viên trên địa bàn;.

– Tham mưu bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Hội LHPN cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc.

– Chủ trì tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị tổ chức hội nghị chi hội, Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tham mưu giới thiệu và tổng hợp công tác nhân sự nữ của tỉnh theo yêu cầu.

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; hướng dẫn theo dõi xây dựng mô hình tập hợp thu hút hội viên, thu – chi hội phí, quỹ hội;

– Tham mưu thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định và cơ chế, chính sách đối với cán bộ, hội viên phụ nữ và công tác phụ nữ.

– Tham mưu, theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ Hội, cán bộ nữ các cấp, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước; tình hình đội ngũ cán bộ nữ chủ chốt các ban ngành cấp tỉnh/huyện/xã;

– Tham mưu thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân tộc, tôn giáo.

– Tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực về công tác quy hoạch, tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại; sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại, sử dụng, luân chuyển cán bộ trong cơ quan Hội LHPN tỉnh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan;

– Tham mưu, xây dựng Đề án tổ chức biên chế cơ quan Hội LHPN tỉnh; tham mưu, theo dõi, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Tỉnh Hội;

– Tham mưu, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn theo chức năng, nhiệm vụ; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng năm; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cơ quan. Tiếp nhận và kiểm duyệt hồ sơ đối với công chức và người lao động khi Thủ trưởng cơ quan yêu cầu.

2.2. Công tác kiểm tra theo Điều lệ

– Tham mưu triển khai thực hiện công tác kiểm tra: (1) Kiểm tra theo Điều lệ Hội: Xây dựng các chương trình/hướng dẫn hoạt động kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ định kỳ (6 tháng/năm) hoặc đột xuất/chuyên đề (theo yêu cầu nhiệm vụ). (2) Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, … của tổ chức Hội cấp trên, của tỉnh. (3) Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội.

– Tham mưu đề xuất công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội.

– Tham mưu giúp việc cho thủ trưởng cơ quan- Đại biểu HĐND trong việc nghiên cứu, đề xuất đối với các dự thảo Nghị quyết HĐND, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết  của Hội đồng theo kênh của tổ chức Hội, phát hiện những vướng mắc, bất cập, kiến nghị đề xuất.

2.3. Tham  mưu đề xuất triển thực hiện các nhiệm vụ, nội dung do Ban Tổ chức, Ban Dân tộc – Tôn giáo Trung ương Hội, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo; các nội dung, tổng hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Nội vụ, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ…

– Trực tiếp tham mưu chuẩn bị tài liệu, các nội dung hoạt động phối hợp (hoặc các nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách khi tham gia làm thành viên ban chỉ đạo, ban điều hành) có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh Hội phân công.

  III. Thông tin cá nhân:

1. Trưởng ban: Bùi Lệ Thùy

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tâm lý học

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

– Email: [email protected]

2. Phó ban: Trần Thị Bích Thùy

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng Đảng và CQNN

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

– Email: [email protected]

 

3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Oanh

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị học

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Email: [email protected]

 

4. Chuyên viên: Lê Thị Tú

– Trình độ chuyên môn: kỹ sư lâm nghiệp, cư nhân kinh tế

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Email: [email protected]

Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Hôm qua: 25
Trong tuần: 157

Trong 30 ngày qua: 1037
Tổng truy cập: 952665

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.